Criteria

Om lid te worden van de vereniging hanteren wij volgende criteria:1. Voorwaarden voor een kandidaat lidmaatschap:

– een natuurlijke persoon zijn.
– het diploma arts ( titel van niveau 2) bezitten.
– de wetten en regelgeving van de Belgische overheden respecteren.
– de naam en faam en de gebruiken van de SBME-BVEG respecteren.
– schriftelijke aanvraag doen tot kandidaat lidmaatschap met vermelding van curriculum aan de
raad van bestuur en geaccepteerd zijn door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, binnen de
maand na ontvangst van de kandidatuur.
Kandidaat -leden :
– mogen deelnemen aan alle vergaderingen, colloquia, lezingen en congressen
– kunnen uitgesloten worden van vergaderingen welke de communicaties en het bestuur van de vereniging betreffen
– hebben geen stemrechten
– mogen niet vermeld worden als kandidaat-lid van de SBM-BVEG in openbare stukken/websites

2. Voorwaarden voor een toegetreden lidmaatschap:

– voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden van een kandidaat lidmaatschap
– ingeschreven zijn bij de Orde van Geneesheren indien actief in Belgie.
– het bewijs kunnen leveren van de regelmatige beoefening van de esthetische geneeskunde
– beschikken over een verzekering BA voor alle uitgevoerde behandelingen
– schriftelijke aanvraag doen tot lidmaatschap aan de raad van bestuur met vermelding van alle beschikbare
apparatuur en het type van uitgevoerde behandelingen en geaccepteerd zijn door de raad van bestuur bij
gewone meerderheid, binnen de maand na ontvangst van de kandidatuur.
Toegetreden-leden:
– mogen deelnemen aan alle vergaderingen, colloquia, lezingen en congressen
– mogen ook deelnemen aan vergaderingen welke de communicaties en het bestuur van de vereniging betreffen
– hebben geen stemrechten
– mogen zichzelf niet kenbaar maken als lid van de SBME-BVEG en worden door de SBME-BVEG niet vermeld
als zijnde lid in websites, publicaties of andere communicaties.

3. Voorwaarden voor een vast lidmaatschap:

– gedurende minstens 2 jaar toegetreden lid geweest zijn,
– deelnemen aan het jaarlijks congres van de vereniging en aan tenminste 50% van de
wetenschappelijke vergaderingen behoudens overmacht en/of behoudens voorbehoud van het
oordeel van de Raad van Bestuur
– De kandidaturen tot vast lidmaatschap, moeten voorgelegd worden aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur brengt de andere vaste leden op de hoogte, via elk passend communicatiemiddel,
zoals post, fax, mail … De vaste leden kunnen binnen de vijftien dagen schriftelijk hun bezwaren
melden aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur erkent of weigert een vast lidmaatschap bij gewone meerderheid.
Bij weigering en zo de kandidaat het vraagt, moet de raad van bestuur de kwestie van zijn toelating
noteren op de agenda van de volgende algemene vergadering die in laatste instantie uitspraak zal doen bij
een tweederdemeerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde vaste leden
Vaste leden:
– enkel vaste leden hebben stemrecht op de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen.
– vaste leden mogen vermeld worden als “lid van de SBME-BVEG”
– er zijn ten alle tijden, minimaal drie vaste leden, zonder beperking van hun aantal.

4. Voorwaarden voor een erelidmaatschap:

– Een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben voor de vooruitgang van de esthetische wetenschap
en/of de BVEG-BVEG .
– Bevestigd worden als ere-lid bij stemming met een tweederde meerderheid van de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde vaste leden tijdens een algemene vergadering.